Výroba

Pelety vznikajú zložitým procesom, ktorý má viacero krokov. Od triedenia materiálu od nežiadúcich prvkov - preosievanie, cez vlhčenie / sušenie (v závislosti od materiálu), nasledným lisovaním materiálu pri vysokom tlaku a teplote tzv. peletizovaním, až po chladenie a balenie. Najdôležitejším krokom je samotné lisovanie, kde musia byť použité špeciálne stroje vybavené matricami a valcami schopnými pracovať pri teplote až 200°C.


Pri drevených peletách sa lisujú drevené piliny a pri agro peletách sa lisuje odpad z poľnohospodárskej výroby ako napríklad pšenica, kukurica, slnečnica alebo slama.


Pri lisovaní vo vysokom tlaku a teplote sa z materiálu uvoľnuje látka tzv. lignín, ktorý má stavebnú funkciu a pri výrobe peliet spĺňa úlohu prírodného lepidla. Takto zlepené lisované pelety sú potom pevné a pripravené na ďalšiu manipuláciu.

Po lisovaní majú pelety po výstupe z peletizéra teplotu okolo 90°C, preto ich je potrebné následne ochladiť. Ochladené pelety sú hotovým produktom pripraveným na balenie a transport ku konečnému užívateľovi.

 

O Peletách

História peliet sa začína drevnými peletami v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Kanade, USA a neskôr aj v škandinávskych krajinách, kde sa začala rozširovať technológia výroby tzv. "tekutého dreva". Fosílne palivá boli v tom čase drahé a siete vzhľadom na náročný terén nedotiahnuté. Postupom času sa stala z peliet reálna alternatíva voči bežným fosílnym palivám a to hlavne z dôvodu, že sa jedná o obnoviteľný zdroj energie a je cenovo prijatelnejši než bežné fosílne palivá. Dôležitým faktorom takisto je, že vykurovaním peletami, dochádza k využívaniu obnoviteľných a ekologických zdrojov energie, čo je jeden z cieľov EÚ v energetickej oblasti. Dnes už existujú vládami podporované programy na zakúpenie moderných plnoautomatických kotlov na biomasu (na Slovensku nevynímajúc, pre bližšie informácie viac v sekcii Výhody vykurovania peletami), čím sa jednotlivé krajiny snažia znižovať tzv. "skleníkový efekt". Nakoľko pri spaľovaní dreva sa uvoľní len toľko CO2, koľko prijme strom z atmosféry počas svojho rastu, je vykurovanie peletami považované za CO2 - neutrálne a nedochádza k zvyšovaniu emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne klimatické zmeny. Spaľovaním peliet dochádza na rozdiel od fosílnych palív k tvorbe len minimálneho množstva popola, ktorý je naviac veľmi kvalitným hnojivom s obsahom draslíka a fosforu. Takýto typ vykurovania je svojou energetickou účinnosťou plne porovnateľný s bežným spôsobom vykurovania fosílnymi palivami.


Pelety sú plnohodnotnou náhradou za iné druhy paliva

Pelety majú vysokú výhrevnosť

Pelety majú skvelý pomer cena a energia

Pelety sú obnoviteľným zdrojom energiePeleta je názov pre granulu valcovitého tvaru s priemernou hrúbkou väčšinou 6 alebo 8 mm a dĺžkou 10-40 mm. Má vysokú výhrevnosť (až do 19 GJ/t), nízky obsah vody (do 10%) a nízky obsah popola (do 1%). Peleta je palivom zo 100% prírodného materiálu a jedná sa o obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie. Nároky na skladovanie predstavujú zhruba 650kg na 1m3.


Pelety sú perspektívnym palivom, nakoľko ide o obnoviteľný zdroj energie. Výhodnou alternatívou voči iným fosílnym palivám z nich robia skvelá cena a najmä vysoká výhrevnosť.

Výhody vykurovania peletami

Vykurovaním peletami sa dá ušetriť až 40% nákladov na vykurovanie. Na Slovensku existuje vládou podporovaný program na získanie dotácie v podobe preplatenia 30% z ceny automatického vykurovacieho systému. Viac na stránkach MH SR http://www.sea.gov.sk/energeticke_aktivity/program_pre_domacnosti.htm

Hlavné znaky výhody vykurovania peletami


Skvelý pomer cena a energia

Vysoká výhrevnosť

Na Slovensku možnosť získať až 30% dotáciu na podporu vykurovacieho systému

2kg peliet sa rovná 1m3 zemného plynu

Popol vznikajúci vykurovaním drevnými peletami je vysokohodnotným hnojivom


Celkové náklady na inštaláciu kotla a vykurovanie sú pri peletách výhodnejšie oproti bežným fosílnym palivám. V prospech peliet vyznieva porovnanie vývoja cien s plynom a tiež porovnanie ročných nákladov na vykurovanie rôznymi palivami. Každoročne dorastie v slovenských lesoch dostatočné množstvo dreva a urodí sa dostatočné množstvo poľnohospodárskej úrody. Domáci výrobcovia peliet a tvoriaca sa sieť odbytu, predstavujú záruku plošného zásobovania. Pelety sa preto právom dajú považovať za trvalý zdroj energie.


Neváhajte sa nás opýtať na výhody vykurovania biomasou. Radi Vám odpovieme alebo poradíme.

ísť na kontakty